تبلیغات
گروه مشاوره میبد - شرایط انتخاب رشته دانش آموزان سال اول متوسطه
 
گروه مشاوره میبد
اینجا اتاق مشاوره است ،ورود آزاد است.
 
 

- هدایت تحصیلی دانش آموز به شاخه ی / رشته های تحصیلی براساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات آموزشی مطابق با نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی و رعایت ضوابط ذیل انجام می شود:

1 : رشته ی ریاضی فیزیک:

1-1 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-1 : نمره ب درس ریاضی (1) در دوره ی متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک(1) و آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقل نمره ی 10) گذرانده باشد.

3-1 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اول دوره ی متوسطه باید حداقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2 : رشته ی علوم تجربی :

1-2 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-2 : در دوره ی متوسطه درس های ریاضی (1)، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت را با موفقیت (کسب نمره ی حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مذکور نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

3-2 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

3 : رشته ی ادبیات و علوم انسانی:

1-3 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درس های قرائت، املا و انشای فارسی) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-3 : در درس های ادبیات فارسی(1)، زبان فارسی(1)، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره ی حداقل 10 را کسب کرده باشد و نمره ی درس ادبیات (معدل درس های ادبیات فارسی(1) و زبان فارسی (1)) حداقل 12 باشد.

3-3 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و سال اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

4 : رشته ی علوم و معارف اسلامی:

1-4 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درس های قرائت، املا و انشای فارسی) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-4 : در درس های ادبیات فارسی (1)، زبان فارسی (1) (که معدل آنها به عنوان نمره ی درس ادبیات در نمون برگ ثبت می شد) عربی (1) و تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره ی حدااقل 10 را کسب کرده باشد و حداقل در یکی از دو درس عربی یا تعلیمات دینی و قرآن(1) نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

3-4 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

5 : شاخه ی فنی و حرفه ای :

1- 5 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-5 : در دوره ی متوسطه از درس ریاضی (1) نمره ی حداقل 10 و از درس کارگاه خوداتکایی نمره ی حداقل 12 کسب کرده باشد. چنانچه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

3-5 : مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه ی در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکایی حداقل 120 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

6 : شاخه ی کاردانش:

1-6 : مجموع سه نمرهی پذیرفته شده خرداد و یا شهریور هر یک از درس های حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-6 : در دوره ی متوسطه از درس کارگاه خوداتکایی نمره ی حداقل 10 کسب کرده باشد. چنانچه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 10 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

3-6 : مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خوداتکایی حداقل 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکایی حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد.

4-6 : دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه ی کاردانش علاوه بر احراز شرایط مذکور باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درس های سال اول) را که معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی تعیین می کند، کسب کند.

نکته:

- نمرات دوره ی راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دوره ی راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد آیین نامه آموزشی دوره ی سه ساله متوسطه روزانه)، تحصیل در مدارس غیرایرانی خارج از کشور و بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … فاقد نمرات پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود:

الف – چنانچه نمرات پایه ی اول یا دوم و یا هر دوی پایه ی دوره ی راهنمایی موجود نباشد، نمرات درس های مرتبط پایه ی سوم راهنمایی برای درس های هم نام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد.

ب – چنانچه نمرات پایه ی سوم دوره ی راهنمایی موجود نباشد، نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی براساس نمرات درس های مرتبط پایه ی اول متوسطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود.

- به منظور محاسبه امتیاز در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی معدل هر شاخه یا رشته در عدد پنج ضرب می شود.)۵۰امتیاز نمرات و۵۰ امتیاز بررسی های مشاوره ای

نکات تکمیلی:

- دانش آموزی که در پایان زمان مقرر (پایان سال اول یاپس از دو نیم سال) شرایط ورود به هیچ یک از شاخه ها یا رشته ها و یا شاخه و رشته ی دلخواه را کسب نکند و یا شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند که در محل سکونت وی وجود ندارد، چنانچه در نیم سال های بعد مطابق ضوابط ذیل موفق به احراز شرایط شود، می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود و ادامه تحصیل دهد.

1 : چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر مربوط به نداشتن نمره ی (10) از درس یا درس های مرتبط متوسطه باشد، دانش آموز می تواند پس از گذراندن آن درس یا درس ها و اخذ نمره ی 10 و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی به شاخه یا رشته ی مربوط هدایت شود.

2 : چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر به دلیل نداشتن نمره ی 12 از درس یا درس های اختصاصی باشد(ویژه رشته های شاخه ی نظری)، دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درس های مربوط شرکت کند و در صورت کسب شرایط به شاخه یا رشته ی مربوط هدایت شود.

3 : در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر را به دلیل عدم کسب حد نصاب 30 از درس های مرتبط دوره ی راهنمایی احراز نکرده باشد به شرط داشتن معدل حداقل 12 از درس های مرتبط پایه اول متوسطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود.

4 : چنانچه مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه یا رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز به حد نصاب مقرر نرسد به شرط داشتن معدل حداقل 12 از درس های مرتبط با شاخه یا رشته در سال اول متوسطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود. چنانچه معدل درس های مرتبط سال اول متوسط دانش آموز 12 نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درس هایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد، شرکت کند و معدل درس های مرتبط با شاخه یا رشته ی پایه اول متوسطه و یا معدل درس های مرتبط با شاخه یا رشته (معدل مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه یا رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه) را به حداقل 12 برساند.

- دانش آموز متقاضی شاخه ی کاردانش مشمول بندهای 3-76 و 4-76 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه ی مذکور هدایت شود.


نوع مطلب :
برچسب ها : انتخاب رشته، سال اول متوسطه، انتخاب رشته اولی ها،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 بهمن 1395 04:19 ب.ظ
من ریاضیم 12 شده علومم 17 میتونم برم تجربی
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:19 ب.ظ
من نهمیم امتحان ترم اول ریلضی 12 وعلوم 17 ایا می توانم تجربی بروم
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:17 ب.ظ
من ریاضیم 12 شده علومم 17 میتونم برم تجربی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این سایت برای دانش آموزان ، دانشجویان و همه افرادی که می خواهند در درس و در امور زندگی موفق باشند تهیه شده است.امید است که مورد توجه دوستان قرار بگیرد.
لطفا هر گونه سوال مشاوره ای اعم از تحصیلی ، شغلی ، خانوادگی ، و ... و یا نظراتی داشتید به ایمیل moshaveremeybod@gmail.com ارسال نمائید.

مدیر وبلاگ : علیرضا زارع مهرجردی
نظرسنجی
سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
آدرس دیگر همین سایت
http://www.moshavere.fay.ir
ایمیل ها مشاوره میبد : moshaveremeybod@gmail.com
علیرضا زارع: alirezazare89@gmail.com
http://danesh-md.persiangig.com/147%C3%8E.gif
آ

استخاره آنلاین با قرآن کریم


 http://www.tablet4you.ir/default.aspx?ReferID=5vEDcU00ol/5GOJGqw+AFQ==